Μέλος του πληρώματος εισήχθη με πνευμονία, οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, σήψη, αναιμία, αδυναμία, κοιλιακό άλγος, αιμορραγία του ορθού και αιμορροΐδες στη Βραζιλία.


Το μέλος του πληρώματος ήταν σε ασθενή για 57 ημέρες. Η Future Care διόρισε έναν Διευθυντή Υποθέσεων Νοσοκόμων για να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τη φροντίδα του κ. Π.


Τακτικές ενημερώσεις δόθηκαν στον πλοιοκτήτη και στο P&I Club καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας. Η Future Care βοήθησε επίσης με τις ρυθμίσεις επαναπατρισμού.


Μετά την απαλλαγή ιατρικές επιβαρύνσεις εξετάστηκαν.


Αρχικές χρεώσεις: 376.069,29 δολάρια ΗΠΑ


Συνολικές μειώσεις: 57.225,40 δολάρια δολάρια ΗΠΑ


Συνολικό οφειλόμενο ποσό: $318,843.89 USD


αποταμιεύσεις: 15 από τις αρχικές χρεώσεις