Το Future Care αναφέρεται ως ενεργό μέλος της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ΗΠΑ στο www.privacyshield.gov/list.


Πολιτική ασπίδας μυστικότητας της μελλοντικής προσοχής


Επισκόπηση


Η Future Care σέβεται την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα των πελατών μας, των μελών του πληρώματός τους, των ανθρώπων μας και άλλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.


Η Future Care και η συνδεδεμένη θυγατρική της MedSea USA Inc. συμμορφώνονται με το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Future Care έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι συμμορφώνεται με τις Αρχές ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου και των Αρχών ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι Αρχές ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπουν. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Ασπίδα Απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε https://www.privacyshield.gov/


Η παρούσα Πολιτική Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για προσωπικές πληροφορίες εντός του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης ασπίδας απορρήτου της Future Care, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:


Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους τρέχοντες, πρώην και μελλοντικούς πελάτες και το προσωπικό τους ή άλλους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Μελλοντικής Φροντίδας, τη διατήρηση των συνεχιζόμενων σχέσεων και την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης.


Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα τρίτα μέρη μας (π.χ. προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών κ.λπ.) και το προσωπικό τους με σκοπό τη διαχείριση και διαχείριση των επιχειρηματικών σχέσεων της Future Care με τα εν λόγω τρίτα μέρη.


Επιπλέον, η Future Care μπορεί, κατά καιρούς, να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από το ευρύ κοινό προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να παράσχει πληροφορίες που ζητούνται.


Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως “προσωπικές πληροφορίες” νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ή αφορούν ένα συγκεκριμένο άτομο και μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με το εν λόγω άτομο. Επιπλέον, ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που καλύπτονται από την πιστοποίηση Ασπίδα Απορρήτου της Future Care ενδέχεται να υπόκεινται σε πιο συγκεκριμένες πολιτικές απορρήτου της Μελλοντικής Φροντίδας, οι οποίες είναι επίσης συνεπείς με τις απαιτήσεις των Αρχών, και σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ αυτών των πολιτικών και των Αρχών, οι Αρχές θα ελέγχουν.


Για παράδειγμα:


Οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από ή σχετίζονται με πελάτες ή πρώην πελάτες υπόκεινται περαιτέρω στους όρους οποιασδήποτε συγκεκριμένης δήλωσης απορρήτου που παρέχεται στον πελάτη, οποιωνδήποτε συμβατικών ρυθμίσεων με τον πελάτη και των ισχυόντων νόμων και επαγγελματικών προτύπων.


Ατομική ειδοποίηση και επιλογή


Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες από ορισμένα άτομα και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι προσωπικές πληροφορίες που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις αρχές.


Ειδοποίηση προς τα άτομα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παρέχεται μέσω της παρούσας Πολιτικής Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, άλλων ανακοινώσεων για την ιστοσελίδα της Future Care ή άλλων άμεσων μορφών επικοινωνίας με κατάλληλα μέρη, όπως συμβάσεις ή συμφωνίες. Όπου είναι αναγκαίο και σκόπιμο, μπορεί επίσης να ληφθεί συγκατάθεση για τη συλλογή, χρήση ή/και μεταφορά προσωπικών πληροφοριών με τα ίδια μέσα επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης για ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες).


Γνωστοποιήσεις και λογοδοσία για περαιτέρω μεταφορές


Σύμφωνα με τις Αρχές, η Future Care μπορεί να μεταφέρει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από τη μία χώρα στην άλλη. Θα αποκαλύψουμε μόνο τις μη δημόσιες προσωπικές πληροφορίες ενός ατόμου σε τρίτους μόνο υπό μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


Η αποκάλυψη γίνεται σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες στη Μελλοντική Φροντίδα, ή στο άτομο, σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής μας, και σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν οι προσωπικές πληροφορίες. Διατηρούμε γραπτές συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη και απαιτούμε από αυτά τα τρίτα μέρη να παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας της ιδιωτικής ζωής, όπως απαιτείται από τις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στο βαθμό που προβλέπεται από τις Αρχές, η Future Care παραμένει υπεύθυνη και υπεύθυνη σύμφωνα με τις Αρχές ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής, εάν ένατρίτο μέρος που προσλαμβάνει για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών για λογαριασμό του το κάνει κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις αρχές της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής, εκτός εάν η Future Care αποδείξει ότι δεν είναι υπεύθυνος για το θέμα που προκαλεί τη ζημία.


Με την άδεια του ατόμου να κάνει την αποκάλυψη?


Όπου απαιτείται στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η Μελλοντική Φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου αιτήματος των δημόσιων αρχών και των υποχρεώσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου και του εφαρμοστέου δικαίου, κανόνα, τάξης ή κανονισμού.


Όπου είναι ευλόγως αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης ή κανονιστικούς σκοπούς ή για τον καθορισμό νομικών αξιώσεων.


Πρόσβαση


Τα άτομα των οποίων οι προσωπικές πληροφορίες καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί η Future Care σχετικά με αυτά, όπως ορίζεται στις Αρχές. Τα άτομα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν αυτές τις προσωπικές πληροφορίες εάν είναι ανακριβείς ή έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση των Αρχών (εκτός εάν το βάρος ή το βάρος ή το βάρος της παροχής πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής θα ήταν δυσανάλογο προς τους κινδύνους για την ιδιωτική ζωή του ατόμου ή όταν τα δικαιώματα προσώπων εκτός του ατόμου θα παραβιάζονταν). Οι αιτήσεις πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής πρέπει να αποστέλλονται στη: privacy.office@futurecareinc.com


Ασφαλείας


Η Future Care λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που έχει στην κατοχή της για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αλλοίωσης και καταστροφής. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τη φύση των προσωπικών πληροφοριών και τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία τους, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.


Ακεραιότητα δεδομένων και περιορισμός σκοπού


Η Future Care συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι συμβατές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια εγκρίθηκαν από το υποκείμενο των δεδομένων. Η Future Care μπορεί να διατηρεί προσωπικές πληροφορίες πέραν της άμεσης χρήσης μέσω εξουσιοδότησης με τη συγκατάθεση, οδηγίες του εργοδότη· άλλη εξουσιοδότηση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση πρόσθετων υπηρεσιών προς το επηρεαζόμενο άτομο ή τον πελάτη της Μελλοντικής Φροντίδας· νομικές απαιτήσεις· συμβατική ρύθμιση· ή/και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για λόγους επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.


Η Future Care λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, τρέχουσες και αξιόπιστες για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Οι αιτήσεις πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: privacy.office@futurecareinc.com.


Εκτέλεση


Η Future Care υπόκειται στις εξουσίες έρευνας και επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC)


Σύμφωνα με τις Αρχές, η Future Care δεσμεύεται να επιλύσει παράπονα σχετικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα άτομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με την Πολιτική Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με τη Μελλοντική Φροντίδα στη διεύθυνση: privacy.office@futurecareinc.com.


Εάν ένα άτομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσει ότι η έρευνα ή η καταγγελία του δεν έχει εξεταστεί ικανοποιητικά, το εν λόγω άτομο έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί δεσμευτική διαιτησία. Η Future Care έχει επίσης δεσμευτεί να παραπέμψει τις ανεπίλυτες καταγγελίες της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών/Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (“ICDR/AAA”) έναν εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Future Care έχει μια πολιτική ανταπόκρισης σε άτομα εντός πέντε (45) ημερών από μια έρευνα ή καταγγελία. Εάν δεν λάβετε έγκαιρη αναγνώριση της καταγγελίας σας από εμάς ή εάν δεν έχουμε επιλύσει την καταγγελία σας, τα άτομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επικοινωνήσουν ή να επισκεφθούν την ICDR/AAA στο https://www.icdr.org/privacyshield για περισσότερες πληροφορίες ή να υποβάλουν καταγγελία. Οι υπηρεσίες του (“ICDR/AAA παρέχονται χωρίς κόστος για εσάς.


Βρετανικές δημόσιες δεσμεύσεις


Η Future Care, Inc. συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασιζόμενη στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Future Care, Inc. έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι συμμορφώνεται με τις Αρχές ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου και των Αρχών ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι Αρχές ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπουν. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε https://www.privacyshield.gov/.


Τροποποιήσεις


Η Future Care μπορεί να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας εδώ μια ενημερωμένη έκδοση. Δεν θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά παράβαση των Αρχών, εφόσον παραμένουμε πιστοποιημένοι στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει: 31 Μαΐου 2018